کشکول

هر کس ز کار خلق یکی عقده وا کند            ایــــزد هزار حاجت او را روا کند

صدها فرشته بوسه بر آن دست می زنند             کز کار خلق یک گره بسته وا کند

/ 0 نظر / 100 بازدید