حکایات آموزنده عرفانی

در نورالعلوم شیخ ابوالحسن خرقانی آمده است که :

نقل است که شبی شیخابوالحسن خرقانی نماز می کرد، آوازی شنود که هان بوالحسن، خواهی آنچه از تو می دانمبا خلق بگویم تا سنگسارت کنند؟

شیخ گفت:ای بار خدای، خواهی تا آنچه از تو میدانم و از "کرم" تو می بینم با خلق بگویم تا دیگر هیچ کس سجودت نکند؟ آواز آمد : نهاز تو ، و نه از من!!!

/ 0 نظر / 34 بازدید