نان هرکس را مخور و نان به هرکس بده

 

اول خدای را باید شناخت که اوست دهنده ی بی منت و اگر همه بستانند او بدهد و چون او بدهد کسی نتواندبستاند. اورا نگهدار تا تو را نگهدارد.

عمر در پرستش او صرف کن که او جواب از تو خواهد خواس و دلیل راه علم را دان . و سرمایه عمر توحید است و نماینده صراط مستقیم حق است و پیغمبران را زنده دان و نماز و زکاة و حج را فراموش مکن و صبور باش تا به مراد برسی

نان هرکس را مخور و نان به هرکس بده.

خود را از همه عالم کمتر دان. خلق را به خیر خود امیدوار گردان.

عافیت را عطا شمر و به چشم حقارت به هیچکس منگر زبان را به دشنام عادت منه.

/ 0 نظر / 34 بازدید