اللهم عجل لولیک الفرج

بیا ای تکسوار جاده نوراللهم عجل لولیک الفرج

جدا کن بندها از دست و پامان

بتاب ای چشمه ی خورشید خونرنگ

رها کن زین شب تیره، رهامان

بیا ای جوهر آزادمردی

به خون صحرای آزادی بپوشان

به شبگیران در زنجیر، امیدی

به هر دریای دلمرده چو طوفان

بتاز ای تندر ابر شجاعت

ببار دلگیر با جان اسیری

ببار ای چشمه ی پاک رهایی

ببار آنسان که صحرا را ببینیم

شب تیره سرود روشنی باش

به خواب ما طلوعی دیدنی باش

بتاز ای خشم بر حق، اوج فریاد

بزن برهم بساط ظلم و بیداد 

  

 ************* 

 

بیا ! ای تک سوار جاده نور !

جدا کن بندها ،

                        از دست و پامان !

بتاب ای چشمه خورشید خونرنگ ،

رها کن زین شب تیره ،

                                    رهامان !

بیا ای گوهر آزاد مردی !

بتاز ای تیر با شام اسیری !

بتاب ای چشمه پاک رهایی !

ببار آن سان که دریا را بگیری !

شب تیره فروغ روشنی باش !

             به شام ما طلوعی دیدنی باش !

بتاز ای خشم برحق !

                        اوج فریاد !

                بزن بر هم بساط ظلم و بیداد !

/ 0 نظر / 24 بازدید